مستندسازی فرآیند

انواع روشهای مستندسازی عبارتند از:

 

1)      Unified Modeling Language(UML)

2)      Integrated definition Modeling Techniques (IDEF)

3)      Data Flow Dig row (DFD)

4)      Flow Chart

5)      Block Diagram

6)      Butterfly diagram

7)      Turtles  (لاک پشتی)

8)      Oakland

/ 0 نظر / 218 بازدید