تفاوت بین ساختار سازمانی فرایندی و ساختار سازمانی وظیفه ای

ساختار وظیفه ای

  • فرایندها عامل اولیه و اصلی پیشروی نیستند
  • بخش های سازمانی بر اساس هدف سازمانی هدایت می شوند
  • کارکنان به صورت بالا به پائین Top-Downدر سازمان قرار گرفته اند
  • مسئول پاسخگویی مسئول هر واحد است

ساختار فرایندی

  • فرایندها آگاهانه ایجاد شده اند
  • بخشهای سازمان بر اساس هدف فرایندها هدایت می شوند
  • کارکنان در جهت و همسو با فرایند متمرکز شده اند
  • مسئول پاسخگویی مسئول فرایند و مسئول واحد است
/ 0 نظر / 461 بازدید