ویژگی های عمومی شاخص ها و اهداف

در سیستم های مختلف مدیریتی شما نیاز دارید که اهدافی را طراحی کرده و از آنها استفاده نمایید . این اهداف بایستی دارای ویژگی های خاصی باشند تا به عنوان هدف در نظر گرفته شوند . در زیر دو دسته  از ویژگی هایی که برای اهداف ارائه شده اند را مطالعه خواهید کرد . 

SMARTER

اختصاصی باشد                                   Specific

قابل سنجش باشد                                                  Measurable

قابل دستیابی باشد                                                           Achievable

منطبق برواقعیات باشد                                                          Real

زمان مند باشد                                                                       Time-Bound

قابل تعمیم باشد.                                  Extended

مرتبط و مناسب باشد .                          Relevant

SMART

روشن و شفاف باشد.                                                              Specific

قابل سنجش و اندازه گیری باشد.    Measurable

قابل پذیرش باشد.                                                Acceptable

قابل انگیزش و دریافت پاداش باشد.  Rewarding

قابل اجرا در زمان خاص باشد         Time Frame

/ 0 نظر / 31 بازدید