فاز های انجام پروژه شش سیگما

در شکل زیر فاز های انجام پروژه شش سیگما در قالب جدولی کاربردی نمایش داده شده است.

اصطلاحا به این مدل مدل DMAIC گفته میشود

1- فاز آنالیز

مراحل مختلف و خروجی های فاز تعریف پروژه شش سیگما به شرح ذیل می باشد:
1. بیان اهمیت پروژه (با توجه به جنبه های مالی)
2. پرکردن فرم منشور پروژه با اطلاعاتی نظیر: توصیف پروژه، اندازه گیری های پایه، نتایج مالی حاصله، اعضای تیم و برنامه زمانبندی پروژه (برای تعریف اهداف اولیه می توان از تکنیک الگوبرداری استفاده کرد).
3. ترسیم یک نمودار کلی از فرایند موجود و تجزیه و تحلیل خروجیها به منظور شناسایی مدلهایی از فرایند که بیشترین اثر را دارند.
4. جمع آوری و نمایش داده هایی که نیازهای مشتری و خواسته های او را تائید می کنند.

ابزارهای کیفی مورد استفاده در فاز تعریف شامل:
1. نقشه فرایند (proccess map).
2. sipoc.
3. نمودار درختی (tree diagram).
4. آنالیز حالتهای بلقوه خطا (fmea).
5. نمودار پارتو (pareto diagram).
6. نمودار علت و معلول (cause & effect diagram).
7. ماتریس اولویت ها (priority matrix/qfd).


2- فاز اندازه گیری

مراحل مختلف و خروجی های فاز اندازه گیری پروژه شش سیگما به شرح ذیل می باشد:
1. تعیین معیارهای اندازه گیری بر اساس ctq ها و نمودار sipoc.
2. تعیین تعدادی از معیارهای اندازه گیری بحرانی.
3. تدوین برنامه جمع آوری داده های مورد نیاز.
4. صحه گذاری سیستم اندازه گیری.
5. نمایش داده ها با استفاده از نمودارها به منظور نشان دادن میزان نوسانات و الگوهای موجود در داده ها. 
6. محاسبه قابلیت فعلی فرایند و تعیین سطح سیگما .

ابزارهای کیفی مورد استفاده در فاز اندازه گیری شامل:
1- نرم افزار آماری.
2- قابلیت فرایند ( proccess capability).
3- فرمهای بازرسی ( check sheet).
4- تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (msa).


3- فاز آنالیز

مراحل مختلف و خروجی های فاز آنالیز پروژه شش سیگما به شرح ذیل می باشد:
1. تجزیه و تحلیل جزیی فرایند به منظور شناسایی مشکلات ریشه ای (فعالیت های دارای ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده فعالیت های ضروری و غیر ضروری).
2. نمایش نظرات تیم در خصوص علل بروز مشکل ( نمودار علت و معلول).
3. انجام آزمون فرضیه آماری به منظور تصدیق علل ریشه ای.
4. تصدیق علل ریشه ای با استفاده از ابزارهای آماری.
5. استفاده از تکنیک طراحی آزمایشات به منظور تصدیق علل ریشه ای.

ابزارهای کیفی مورد استفاده در فاز آنالیز شامل:
1- نمودار علت و معلول.
2- هیستوگرام.
3- نمودار پارتو.
4- نمودار روند.
5- نمودار پراکندگی یا پراکنش.
6- تحلیل آماری.

4- فاز بهبود و نوآوری

مراحل مختلف و خروجیهای فاز بهبود پروژه شش سیگما به شرح ذیل می باشد:
1. ایجاد راه حل بر اساس الگوبرداری و انتخاب بهترین نگرش بر اساس نمایش معیارها.
2. انجام تجزیه و تحلیل سود- هزینه برای راهکارهای اجرا شده.
3. پیشنهاد راهکاری که شامل سرمایه گذاران کلیدی باشد.
4. استفاده از fmea به منظور شناسایی ریسک های مربوط به راهکار و انجام اقدامات پیشگیرانه.
5. اجرای راهکار در مقیاس کوچک و ارزیابی نتایج.
6. توسعه برنامه کامل برای اجرا و تغییرات مدیریتی.

ابزارهای کیفی مورد استفاده در فاز بهبود شامل:
1- طراحی آزمایشات.
2- طوفان ذهنی.
3- fmea
4- ارزیابی ریسک.

5 - فاز کنترل

مراحل مختلف و خروجی های فاز کنترل پروژه شش سیگما به شرح ذیل می باشد:
1. تائید صلاحیت، اعتباردهی و صحه گذاری.
2. توسعه و اجرای یک طرح برای درک چگونگی تغییرات فرایند.
3. مستندسازی فرایند جدید، استفاده از ابزارهای آموزشی و ابزار دیگر برای اطمینان از استانداردسازی.
4. نمایش فرایند با استفاده از نمودارهای کنترل برای اطمینان از درمحدوده بودن فرایند و تطبیق با مشخصه ها.
5. محاسبه مجدد قابلیت فرایند، سیگما فرایند و نتایج مالی بر اساس بهبود.
6. انتقال فرایند بهبود یافته به صاحب پروژه برای مدیریت فرایند و قدردانی از تیم بهبود.
7. مستندسازی نتایج و خلاصه بندی یافته های کلیدی، تعیین پروژه های بالقوه آتی.


ابزارهای کیفی مورد استفاده در فاز کنترل شامل:
1- کنترل فرایند آماری.
2- برنامه های اجرای برای موارد خارج از حدود کنترل.
3- تغییرات در طراحی به منظور حذف نقایص.

/ 0 نظر / 152 بازدید